FreshyX â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹
à¢éÒàÃÕ¹ÃдѺªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 1 áÅÐ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-791035
1048
21/08/2561
âçàÃÕ¹¤Óà¢×è͹á¡éǪ¹Ù»¶ÑÁÀì   [ Secondary'56 License ]  
Version 15.02.2561
ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì ¾.È.2537.