โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Kamkeankeochanupatham School Yasothon
ภาคเรียนที่/Semester 1 ปีการศึกษา/Year 2560
รหัสนักเรียน || Student ID
รหัสผ่าน || Password
รหัสผ่าน : วันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 30/10/2560 (ต้องมี / ด้วย)ปรับปรุง/Update 06/10/2560 [118/543]