โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Kamkeankeochanupatham School Yasothon
ภาคเรียนที่/Semester 2 ปีการศึกษา/Year 2558
รหัสนักเรียน || Student ID
รหัสผ่าน || Password
รหัสผ่าน : วันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 30/10/2560 (ต้องมี / ด้วย)ปรับปรุง/Update 18/05/2560 [44/347]